Resultaten

Behaalde Resultaten

Bekijk op deze pagina het overzicht van de concreet behaalde resultaten van CVO!

Juni 2022: Nadat de Oldebroekse informateur van CU-huize, Reinier Mulder, olie op het vuur gooide bij de Oldebroekse (in)formatie, door een insinuatie te tweeten dat er in Oldebroek zou worden gepolariseerd, bood hij, na vragen van CVO-fractievoorzitter Tom de Nooijer, excuses hiervoor aan in de raadsvergadering van 2 juni 2022 (1:52:00). Hij beloofde zich in het vervolg van het traject niet meer op een dergelijke manier uit te laten.

Juni 2022: Bij het door het college opgezette project Flexwonen, heeft de gemeente slecht gecommuniceerd naar inwoners, door bij het voorgenomen plan te communiceren alsof alles al rond was. Dit heeft voor veel onrust gezorgd. Daarnaast kregen niet alle omwonenden van de voorgenomen locaties voor flexwoningen een uitnodiging voor de informatieavonden (alleen mensen met een brief waren daar welkom). Tot slot zou het plan gemaakte toezeggingen, vanuit de gemeente met inwoners, schenden.

Na een kritisch debat in de commissievergadering van 22 juni 2022, besloot het college uiteindelijk het project geheel in te trekken, waarna er een verbeterd plan (project Versneld Wonen) werd gepresenteerd.

Zie voor meer informatie: https://www.cvoldebroek.nl/cvo-keurt-communicatie-van-het-college-over-flexwoningen-af/

Oktober 2022: CVO agendeerde het project snippergroen op de agenda van de raadscommissie. Dit, omdat er 1) onterechte rekeningen vanuit de gemeente werden verstuurd naar inwoners, 2) de gemeente zich niet aan haar eigen spelregels hield bij de uitvoering en hier een amateuristisch bureau voor inschakelde, en 3) omdat de gemeente buitengewoon traag en slecht communiceerde naar inwoners. Toen het onderwerp inhoudelijk werd besproken in de commissievergadering van 12 oktober, erkende wethouder Engberts (SGP) de gemaakte fouten van de gemeente, werd er toegezegd het beleid te gaan evalueren en werd het project gepauzeerd, om zo knelgevallen te kunnen helpen.

Zie voor meer informatie: https://www.cvoldebroek.nl/cvo-snippergroen-bewijst-agenderen-heeft-zin/

November 2022: De gemeentelijke ambities over klimaatneutraal worden en de energietransitie zijn volstrekt onhaalbaar. In de begroting staat dat Oldeboek in 2050 100% hernieuwbare energie wil hebben en klimaatneutraal wil zijn. Om dit te bereiken staat er in de begroting dat ‘alle geschikte daken zonnepanelen hebben of krijgen in 2050’ en dat ‘iedereen mee moet doen om de energietransitie te doen slagen’. Om te voorkomen dat de gemeente dwang gaat toepassen om deze doelstellingen te behalen, heeft CVO tijdens de begrotingsvergadering een motie ingediend om ‘bij het uitvoeren van de energietransitie vanuit de gemeente geen gebruik te maken van eventuele dwangmaatregelen voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de huizen van onze inwoners.’ De motie is aangenomen!

Voor: 18 zetels (CVO, CU, ABO, CDA, SGP en VVD.)

Tegen: 1 zetel (Duurzaam Oldebroek)

Bekijk hier de motie.

November 2022: De gemeente Oldebroek werkt op veel verschillende niveaus samen met meerdere gemeenten. Om de bestuurlijke samenwerkingsverbanden te beoordelen op nut en noodzaak versus bestuurlijke en ambtelijke inzet, wordt er in 2023 een toetsingskader opgesteld. CVO diende een motie in tijdens de begrotingsvergadering om bij dit nog te ontwikkelen toetsingskader over bestuurlijke samenwerkingsverbanden, deze ook te beoordelen op democratische controle.

Zo beschermen we onze mogelijkheden voor democratische controle als gemeenteraad! De motie is unaniem aangenomen!

Bekijk hier de motie.

November 2022: Tijdens de begrotingsvergadering hebben SGP en CVO samen een motie ingediend om meer aandacht te hebben als gemeente voor (v)echtscheidingspreventie. De motie roept het college op om te inventariseren wat de gemeente Oldebroek al doet aan preventie van de schade van (v)echtscheidingen bij kinderen. Ook vraagt de motie om bij het nieuw op te stellen beleidsplan Sociaal Domein met maatschappelijke partners in gesprek te gaan, om met hen te verkennen wat nodig is om te komen tot een preventief (v)echtscheidingsproject.

De motie is aangenomen!

November 2022: Voor CVO is de verkeersonveiligheid bij de Zuiderzeestraatweg een doorn in het oog. Daarom organiseerde CVO een petitie om de Provincie Gelderland te laten toezeggen om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan, en hierbij de aangedragen oplossingen vanuit aanwonenden mee te nemen.

Uiteindelijk heeft de Provincie Gelderland, na aanhoudende druk, besloten om hier zelf onderzoek naar in te stellen, om zo de verkeersonveiligheid in kaart te brengen. Daarbij zal ze ook kijken of de voorgedragen oplossingen haalbaar en betaalbaar zijn.

Zie voor meer informatie: https://www.gld.nl/nieuws/7806565/provincie-start-onderzoek-naar-veiligheid-zuiderzeestraatweg

Februari 2023: Een goede informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad is cruciaal om het raadswerk goed te kunnen uitvoeren. Het college is daarbij verplicht om bij schriftelijke vragen vanuit een gemeenteraadslid, deze te beantwoorden binnen 3 weken (Reglement van Orde, Artikel 34). Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan is het college volgens het Reglement verplicht om de indiener van de vragen gemotiveerd in kennis te stellen.

Echter, het college houdt zich helaas lang niet altijd aan die afspraken. Zo had CVO vragen gesteld over budgetoverschrijdingen in de gemeente, maar die zijn pas 7,5 week later beantwoord (ruim 2x de termijn die ervoor staat!). Ook is CVO niet gemotiveerd in kennis gesteld waarom de beantwoording langer heeft geduurd.

CVO confronteerde hier de burgemeester mee in de raadsvergadering, waarna zij CVO gelijk gaf, haar excuses hiervoor aanbood, en beterschap beloofde!

Bekijk hier hoe dat er in de raadsvergadering aan toe ging: https://www.cvoldebroek.nl/burgemeester-geeft-cvo-gelijk-en-biedt-vervolgens-excuses-aan/

Maart 2023: Voor het eerst in de geschiedenis van Oldebroek, is er cultuurbeleid vastgesteld. De nota die hierbij hoort, vermeldde actiepunten die gingen over muziekverenigingen, materieel erfgoed, kunst en subsidies. Echter, met het mooie immateriële erfgoed van onze gemeente, denk aan onze streektaal/dialect, streekgerechten en bijvoorbeeld klederdracht, werd niets gedaan. Daarom diende CVO een amendement in die aan de cultuurnota toevoegde dat de gemeente zich moet inzetten voor het behoud van onze lokale Oldebroekse culturele identiteit. ABO en Duurzaam Oldebroek ondertekenden het amendement bij indiening. Uiteindelijk is het amendement unaniem aangenomen!

Zie voor meer informatie: https://www.cvoldebroek.nl/cvo-amendement-voor-behoud-oldebroekse-identiteit-o-a-dialect-aangenomen/

Maart 2023: Bij de Eben Haëzerschool lag een aanvraag voor uitbreiding, renovatie en verbetering van de ventilatie. Het college stelde voor dat de school zélf de kosten voor de ventilatie voor haar rekening moest nemen. Ondanks dat de school heeft aangegeven hier geen geld voor te hebben. Dit magere en zuinige voorstel is in de raadsvergadering overruled, doordat SGP, CVO, VVD, CU en ABO een amendement hebben ingediend, dat de gemeente deze resterende kosten voor ventilatie voor haar rekening moet nemen. Dit amendement is aangenomen!

Zie voor meer informatie: https://www.cvoldebroek.nl/cvo-raad-grijpt-terecht-in-bij-matig-voorstel-van-college-om-zo-op-te-komen-voor-eben-haezerschool/

Het laatste Nieuws

Bekijk hieronder het laatste nieuws van CVO!

Copyright © CVO Website door Tobias Seppenwoolde